Projekt „Mistrzowie reklamy”

Realizuje: Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

 

Czas trwania projektu: 1.09.2020 – 30.06.2022

 

Całkowita wartość projektu: 669 226,66 zł
Wydatki kwalifikowane: 669 226,66 zł
Dofinansowanie: 635 765,33 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 568 842,66 zł

 

 

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) (oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego).

Do działań projektowych zaproszeni zostali wszyscy uczniowie kształcący się w zawodzie technik organizacji reklamy i technik reklamy oraz 8 nauczycieli ZSE-U w Rybniku. Beneficjenci wezmą udział w szkoleniach branżowych z zakresu reklamy, zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe z matematyki i języka angielskiego oraz zajęciach przygotowujących do egzaminów maturalnych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, a także w zajęciach przygotowujących do egzaminu zawodowego.

Projekt umożliwi stworzenie na terenie szkoły laboratorium fotograficznego, a także odbycie staży zawodowych w zakładach pracy.

Najważniejszym celem projektu jest umożliwienie uczniom podwyższenia swoich umiejętności zawodowych odpowiadających potrzebom nowoczesnego rynku pracy.

Koordynator szkolny projektu: Barbara Wilkoławska

 

Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny