Projekt “Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku”

Realizuje: Zespół Szkół Technicznych w Rybniku

Czas trwania projektu: 01.09.2018 – 31.08.2021

Dofinansowanie z EFS: 612 055,25 zł

Realizowany w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - RIT

Projekt zakłada realizację w ramach operacji typu Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, realizację doradztwa zawodowego, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, prowadzenie dedykowanych form wsparcia dla uczniów oraz wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia i organizację staży zawodowych dla uczniów i nauczycieli

Koordynator szkolny projektu: Piotr Tokarz