Projekt „EuroSpot”

Realizuje: IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku

Czas trwania projektu: 1.09.2019 - 31.08.2021

Budżet projektu: 50 865,00 EUR

Głównym celem projektu „EuroSpot” jest poszerzenie wiedzy uczestników dotyczącej europejskiego dziedzictwa kulturowego poprzez badanie własnego narodowego dziedzictwa kulturowego (włoskiego, tureckiego i polskiego) oraz poprzez uczestnictwo w międzynarodowych mobilnościach. Cel jest skierowany na zwiększenie motywacji uczniów do nauki dzięki zastosowaniu innowacyjnych metod nauczania oraz narzędzi ICT.

Zamierzamy to osiągnąć poprzez następujące działania:
1) przeprowadzenie projektu e-Twinning ze szkołami partnerskimi (stworzenie projektu Twinspace i prowadzenie wszystkich działań projektowych na platformie obejmującej główny produkt końcowy – EuroSpot mobilną aplikację;
2) organizowanie krótkoterminowych i długoterminowych mobilności dla uczniów;
3) organizowanie szkoleń dla pracowników szkoły związanych z rozwojem zawodowym.

Wszystkie działania będą obejmować rozwijanie kluczowych umiejętności, takich jak umiejętność komunikacji i współpracy, znajomość narzędzi ICT, innowacyjnych technik nauczania / uczenia się oraz rozwoju osobistego (poznanie elementów kulturowych krajów, rozwijanie pasji i zainteresowań).

Uczestnikami projektu będą niektórzy uczniowie i członkowie szkolnej kadry nauczycielskiej, podczas gdy rzeczywiste długoterminowe korzyści płynące z projektu są skierowane do wszystkich pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców.

 

Koordynator szkolny projektu – Anna Terlecka