Projekt “Drukarz – zawód z przyszłością”

Realizuje: Zespół Szkół nr 6 w Rybniku

Czas trwania projektu: 1.02.2019 – 31.01.2021

Dofinansowanie z EFS: 364 075,62 zł

Realizowany w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekt zakłada realizację działań w ramach operacji : Dostosowanie oferty Kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów. Projekt obejmuje realizację doradztwa zawodowego, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, prowadzenie dedykowanych form wsparcia dla uczniów oraz wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia, organizacja staży zawodowych. Zajęciami zostanie objętych 55 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną lekką, umiarkowaną, znaczną lub autyzmem uczący się w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy (SSPdP) i Branżowej Szkole I stopnia Specjalnej (BSIS). Będę oni uczestniczyć w kursie dokształcającym z zakresu zawodu drukarz lub innym rozszerzającym umiejętności zgodnie z wybranym przez siebie kierunkiem Kształcenia, a także w pozostałych formach wsparcia (doradztwo zawodowe, staże). Zaplanowano zdobywanie nowych kwalifikacji dla nauczycieli z zakresu drukarz – 1 osoba – studia podyplomowe, 15 osób kurs doskonalący.

Koordynator szkolny projektu: Grażyna Adamczyk