Oświata w liczbach 2018/2019

Miasto Rybnik prowadzi 69 oświatowych jednostek budżetowych (było 68 czyli o 1 wzrosła liczba dyrektorów OJB): 23 przedszkola, 14 zespołów szkolno-przedszkolnych, 15 szkół podstawowych, 1 liceum ogólnokształcące, 8 zespołów szkół ponadgimnazjalnych, 3 zespoły szkół specjalnych, Zespół Szkół Sportowych, Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, OPP Zespół Przygoda i Młodzieżowy Dom Kultury.

W roku szkolnym 2018/2019 do rybnickich placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik będzie uczęszczać 21581 uczniów, w tym do:

 • 39 przedszkoli oraz dwie szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi – 4898 dzieci, w 212 oddziałach, (w tym dwa przedszkola specjalne) - w stosunku do roku poprzedniego uruchomiono 2 nowe oddziały.
 • 34 szkoły podstawowe – 10369 uczniów, w 538 oddziałach, (w tym dwie szkoły specjalne) - w stosunku do roku poprzedniego należy pamiętać, że mamy już klasy ósme... - w tym pierwszoklasistów – 1289 uczniów, w 71 oddziałach oraz 1346 uczniów w 63 klasach ósmych oraz 38 uczniów w 7 oddziałach rewalidacyjnych
 • w 15 szkołach są jeszcze prowadzone oddziały gimnazjalne – 1136 uczniów, w 55 oddziałach, (w tym dwie szkoły specjalne)w stosunku do roku poprzedniego należy pamiętać, że są już tylko klasy trzecie...
 • 4 licea ogólnokształcące – 1659 uczniów, w 63 oddziałach,
 • 5 techników – 2833 uczniów, w 110 oddziałach,
 • 4 zasadnicze szkoły zawodowe – 114 uczniów, w 7 oddziałach, (w tym jedna szkoła specjalna)
 • 4 branżowe szkoły I stopnia – 238 uczniów, w 13 oddziałach, (w tym jedna szkoła specjalna) - w stosunku do roku poprzedniego należy pamiętać, że nie ma już klas pierwszych i drugich w szkołach zawodowych, są one w szkołach branżowych...
 • 1 szkoła przysposabiająca do pracy – 34 uczniów, w 9 oddziałach
 • 1 liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – 188 uczniów, w 6 oddziałach,
 • 1 szkoła policealna dla dorosłych – 28 uczniów, w 2 oddziałach,
 • 1 szkoła podstawowa dla dorosłych – 46 uczniów, w 2 oddziałach,(nowo powołana szkoła)

Specyficzne oddziały w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych:

 • Klasy sportowe 22: 16 szkoły podstawowe, 3 gimnazja, 3 licea ogólnokształcące
 • Klasy mistrzostwa sportowego 17: 11 szkoły podstawowe, 4 gimnazja, 2 technika
 • Klasy dwujęzyczne 26: 4 szkoły podstawowe, 4 gimnazja, 18 licea ogólnokształcące,
 • Oddziały integracyjne 41: 5 przedszkola, 29 szkoły podstawowe, 3 gimnazja, 4 licea ogólnokształcące

Ponadto działa:

Młodzieżowy Dom Kultury (1048 wychowanków) oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Zespół Przygoda” (1313 wychowanków).

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym działa internat (2 grupy dla 11 wychowanków).

W Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej działa:

- Centrum Kształcenia Praktycznego,

- Centrum Kształcenia Ustawicznego,

- Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.

Zatrudnienie w rybnickiej oświacie:

 • Nauczyciele 2591,8 etaty, 2582 osoby w tym dyplomowani 1753,9 etaty i 1650 osoby.
 • Pracownicy administracyjno-obsługowi 1059,2 etaty, 1229 osoby.