Opodatkowanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rybniku pragnie poinformować o konsekwencjach podatkowych zmiany art. 70b ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr256 poz. 2572 ze zm.) w zakresie opodatkowania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, która nastąpiła z dniem 1 lutego 2009 r.

 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W art. 21 ust. 1 pkt 129 powyższej ustawy wymieniono jako wolne od podatku dochodowego dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
 

W myśl art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

  1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach;
  2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

Zgodnie z art. 70b ust. 6 ustawy o systemie oświaty dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia warunków określonych w ust. 1.

 

Przepis art. 70b ust. 8 ustawy stanowił do 31 stycznia 2009 r., że dofinansowanie z budżetu państwa kosztów kształcenia młodocianych pracowników odbywało się w ramach dotacji celowej na zadania własne, a tym samym jako dotacja był zwolniony od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Z dniem 1 lutego 2009 r. zgodnie z art. 5 ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 6 poz 33) art. 70b ust. 8 ustawie o systemie oświaty otrzymuje brzmienie: dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

 

Zatem dofinansowanie otrzymane po dniu 1 lutego 2009 r. nie stanowi dotacji celowej korzystającej ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.