Office 365 dla Edukacji we wszystkich rybnickich szkołach

Wszystkie rybnickie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe przystąpiły do usługi Office 365 dla Edukacji, częścią której jest narzędzie do zdalnego nauczania - Microsoft Teams.

W najbliższym czasie realizowane będą szkolenia dla nauczycieli oraz dyrektorów zgodnie z harmonogramem:

Nauczyciele

 • Szkolenie nr 1 – Wprowadzenie do Office 365 - 19.10.2020 (poniedziałek) godzina 19.30
  • Ogólne informacje o Office 365.
  • Dwa słowa o poczcie – najczęściej otwierany element Office 365.
  • Grupy - jak się dobrać, aby zautomatyzować sobie pracę.
  • OneDrive jako magazyn do gromadzenia i udostępniania plików.

Link do webinaru: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWMwZDE4MGYtYWJhYS00MDJjLWE4OGQtZGMyMTJjZTBiMGVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c90997c-d642-4b17-83f8-8dd9c67c8fda%22%2c%22Oid%22%3a%229d388ac0-e100-4fbc-8c0e-d1f7c3e8cb73%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

 • Szkolenie nr 2 – Microsoft Teams – 21.10.2020 (środa) godzina 19.30
  • Wprowadzenie do Microsoft Teams – podstawowe informacje, charakterystyka różnych szablonów zespołów.
  • Tworzenie zespołów klasowych, różne sposoby dodawania uczniów do zespołów klasowych.
  • Ogłoszenia, czyli konwersacje grupowe – najważniejsze szczegóły.
  • Czat jako przykład komunikacji prywatnej.
  • Lekcje zdalne, czyli jak rozpocząć, czuć się bezpiecznym, zaprowadzić porządek, przeprowadzić lekcje na podstawie swoich materiałów.

Link do webinaru: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2UzY2ZiZGItMGE0NS00ZjE2LWFmYmEtNTcxZWNkMmRhZTY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c90997c-d642-4b17-83f8-8dd9c67c8fda%22%2c%22Oid%22%3a%229d388ac0-e100-4fbc-8c0e-d1f7c3e8cb73%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

 • Szkolenie nr 3 – Microsoft Teams, ciąg dalszy, moduł Zadania – 26.10.2020 (poniedziałek) godzina 19.30
  • Pliki jako magazyn klasowy i nauczyciela.
  • Moduł Zadania w Microsoft Teams:
   • tworzenie zadań z wykorzystaniem kart pracy w word, excel, onenote, konfiguracja,
   • obsługa ww zadań z poziomu ucznia,
   • ocena, feedback od nauczyciela.

Link do webinaru: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDM2Y2ZhMzctNWJlZS00NTNjLWE4YjAtNzI2Y2UwYjM2Zjlm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c90997c-d642-4b17-83f8-8dd9c67c8fda%22%2c%22Oid%22%3a%229d388ac0-e100-4fbc-8c0e-d1f7c3e8cb73%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

 • Szkolenie nr 4 – Forms – 28.10.2020 (środa) godzina 19.30
  • Forms jako narzędzie do sprawdzenia wiedzy uczniów (wykorzystywane również w module zadań Microsoft Teams):
   • tworzenie ankiet anonimowych,
   • tworzenie testów sprawdzających.
  • Tworzenie zadań z wykorzystaniem testów budowanych w Forms.

Link do webinaru: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGI4Y2IxMGEtZTg3My00YTdmLWFkZTYtMDJiMDVmZGI4Njhh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c90997c-d642-4b17-83f8-8dd9c67c8fda%22%2c%22Oid%22%3a%229d388ac0-e100-4fbc-8c0e-d1f7c3e8cb73%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

 • Szkolenie nr 5 – OneNote, część I – 3.11.2020 (wtorek) godzina 19.30
  • Wprowadzenie do notesu zajęć (OneNote Class Notebook) - konfiguracja.
  • Notes zajęć w Microsoft Teams, notes zajęć w przeglądarce, notes zajęć w aplikacji OneNote – jak to ugryźć.
  • Organizacja pracy w OneNote, sekcje, strony i porządek.
  • Jak dodawać materiały w OneNote (czyli tekst, tabele, grafika, filmy on-line, linki).

Link do webinaru: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjkzNTBiMDYtYzAzZi00ZmI3LWI5ZDUtNTZlYjE4NTcwNzZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c90997c-d642-4b17-83f8-8dd9c67c8fda%22%2c%22Oid%22%3a%229d388ac0-e100-4fbc-8c0e-d1f7c3e8cb73%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

 • Szkolenie nr 6 – OneNote, część II – 4.11.2020 (środa) godzina 19.30
  • Dodawania ciąg dalszy, czyli wstawianie plików, wydruku plików, symboli, nalepek.
  • Obsługa rysowania, czyli nasz OneNote jako tablica lekcyjna.
  • Matematyka w OneNote, czyli nasz program sam rysuje i rozwiązuje zadania.
  • Coś dla językowców, czyli czytamy, piszemy i mówimy w różnych językach do OneNote.
  • Jeszcze o zadaniach, czyli karty pracy w OneNote przez moduł zadania.

Link do webinaru: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDA2YmQ2MjEtN2ZkNS00YmRlLWE1ZmMtZWJlMmUyZjUxMzRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c90997c-d642-4b17-83f8-8dd9c67c8fda%22%2c%22Oid%22%3a%229d388ac0-e100-4fbc-8c0e-d1f7c3e8cb73%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

 • Szkolenie nr 7 – inne cechy i funkcje Office 365 – 9.11.2020 (poniedziałek) godzina 19.30
  • Microsoft Whiteborad:
   • on-line,
   • jako aplikacja typu desktop,
   • obsługa WhiteBoard z poziomu Teams.
  • Microsoft Stream:
   • tworzenie własnych screencastów i udostępnianie uczniom,
   • nagrywanie własnych spotkań i ich obsługa.

Link do webinaru: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTlkN2Q3NjctYTU1MS00ODcwLTkzOGYtNTAwNjk1ODcwOWVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c90997c-d642-4b17-83f8-8dd9c67c8fda%22%2c%22Oid%22%3a%229d388ac0-e100-4fbc-8c0e-d1f7c3e8cb73%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Dyrektorzy szkół

 • Szkolenie nr 1 - Ogólne informacje o Office 365 – 20.10.2020 (wtorek) godzina 19.00
  • Poczta, grupy.
  • OneDrive – gromadzenie I udostępnianie plików.
  • Microsoft Teams – ogólne informacje na temat zespołów:
   • ogłoszenia,
   • pliki,
   • notesy,
   • dodatkowe karty.
  • Forms, czyli ankiety dla nauczycieli, uczniów i rodziców.

Link do webinaru: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmE5ODY3ZWQtZDhlZC00MzgyLThjMWMtMDM3MDJhNTdjZmNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c90997c-d642-4b17-83f8-8dd9c67c8fda%22%2c%22Oid%22%3a%229d388ac0-e100-4fbc-8c0e-d1f7c3e8cb73%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

 • Szkolenie nr 2 - Wirtualny pokój nauczycielski w oparciu o zespół personelu – 27.10.2020 (wtorek) godzina 19.00
  • Microsoft Teams – zarządzanie szkołą w oparciu o stworzenie zespołu personelu:
   • ogłoszenia, dyskusje, spotkania czyli konfiguracja kanałów,
   • pliki, uprawnienia, praca wspólna,
   • notes personelu jako tablica ogłoszeń, komunikacja z pracownikiem oraz innymi osobami zarządzającymi szkołą,
   • zarządzanie szczególnymi miejscami w szkole, takimi jak świetlica czy aula,
   • planer jako narzędzie do zadań specjalnych, czyli organizacja przedsięwzięć szkolnych.
  • Organizacja zdalnych spotkań Rad Pedagogicznych, głosowania tajne i jawne, anonimowe oraz obsługa nagrań z Rady.

Link do webinaru: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2U0YWIwOTktOTExNy00ZjllLWE2NmEtYjg2MzU4NzdjZjlj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c90997c-d642-4b17-83f8-8dd9c67c8fda%22%2c%22Oid%22%3a%229d388ac0-e100-4fbc-8c0e-d1f7c3e8cb73%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

 

Wszystkie webinary zostaną nagrywane i będą dostępne pod tymi samymi linkami przez kolejne 6 miesięcy.

 

Dodatkowo wszyscy dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz szkolni administratorzy IT mogą wziąć udział w ogólnopolskim programie Akademia Cyfrowego Edukatora, gdzie co miesiąc w będą pojawiać się nowe webinary, artykuły, polecane kursy i inspirujące przykłady tych, dla których cyfrowa nauka stała się codziennością.