Nabór elektroniczny do rybnickich przedszkoli

OptivumW roku 2008 nabór do rybnickich przedszkoli został przeprowadzony w formie elektronicznej w oparciu
o witrynę internetową www.rybnik.przedszkola.vulcan.pl

 

 

System naboru elektronicznego do przedszkoli:

 1. Wprowadza jednolite i czytelne zasady naboru.
 2. Kolejność dokonania zgłoszenia nie będzie miała żadnego wpływu na zakwalifikowanie dziecka do przedszkola.
 3. Zapobiega całkowicie blokowaniu miejsc, czyli sytuacji, w której jedno dziecko jest przyjęte do kilku placówek.
 4. Daje rodzicowi możliwość określenia swoich preferencji - dokonania wyboru kilku przedszkoli, z określeniem ich hierarchii. Dziecko może kandydować do dziesięciu oddziałów.
 5. Daje organowi prowadzącemu bieżącą możliwość śledzenia prawdziwych potrzeb mieszkańców oraz dokonywanie stosownych korekt w tym zakresie.
 6. System będzie pokazywał również wolne miejsca, które mogą pojawić się po zakończeniu naboru.

 

Nabór prowadzony był według jednolitych kryteriów w całym mieście:
Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola miało:

 1. Dziecko mieszkające w granicach administracyjnych Miasta Rybnika.
 2. Dziecko 6-letnie podlegające obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego.
 3. Dziecko wychowywane przez samotną matkę lub samotnego ojca.
 4. Dziecko matki lub ojca, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji.
 5. Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej.
 6. Dziecko, które w roku szkolnym 2007/08 uczęszczało do przedszkola prowadzącego oddział wskazany na pierwszym miejscu listy preferencji i oboje rodzice pracują lub studiują/uczą się w trybie dziennym.
 7. Dziecko, którego oboje rodzice pracują lub studiują/uczą się w trybie dziennym.
 8. Dziecko posiadające orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o odroczeniu obowiązku szkolnego.
 9. Dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej, w którym znajduje się przedszkole prowadzące oddział wskazany na pierwszym miejscu listy preferencji.
 10. Dziecko będzie korzystało z trzech posiłków.
 11. Dziecko będzie korzystało z dwóch posiłków.
 12. Dziecko będzie korzystało z jednego posiłku.
 13. Dziecko, którego rodzeństwo ma orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.
 14. Dziecko z rodziny będącej pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej.
 15. Dziecko w roku szkolnym 2007/08 uczęszczało do przedszkola prowadzącego oddział wskazany na pierwszym miejscu listy preferencji i tylko jedno z rodziców/prawnych opiekunów pracuje lub studiuje/uczy się w trybie dziennym.
 16. Dziecko, którego tylko jeden z rodziców/prawnych opiekunów pracuje lub studiuje/uczy się w trybie dziennym.
 17. Dziecko, które na dzień 1 września 2008 roku będzie miało ukończone trzy lata.

Terminarz prac związanych z naborem:

 1. 26 - 28 marca br. w przedszkolach zostały przeprowadzone spotkania informacyjne z rodzicami.
 2. 28 marca rozpoczęcie rejestracji kandydatów – udostępnienie systemu rekrutacji (witryny internetowej) dla rodziców.
 3. 18 kwietnia – zakończenie rejestracji kandydatów.
 4. 12 maja – ogłoszenie list zakwalifikowanych do przyjęcia.
 5. 12 – 16 maja – zbieranie potwierdzeń od rodziców.
 6. 20 maja – ogłoszenie listy wolnych miejsc.
 7. 20 maja – rozpoczęcie naboru uzupełniającego.

Rodzice mogli rejestrować samodzielnie swoje dzieci poprzez witrynę internetową i za jej pomocą wydrukować formularz zgłoszeniowy, który po podpisaniu złożyli w przedszkolu, znajdującym się na pierwszym miejscu na liście ich preferencji.
Można było również złożyć w Przedszkolu ręcznie wypełniony formularz zgłoszeniowy a przedszkole wprowadzi dane dziecka do systemu naboru.