Konkursy na stanowiska dyrektorów rybnickich jednostek systemu oświaty

Prezydent Miasta Rybnika ogłasza konkursy w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów następujących rybnickich jednostek systemu oświaty

 1. Przedszkole nr 3 w Rybniku, 44-203 Rybnik, ul. Za Torem 3b;
 2. Przedszkole nr 7 w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. Ludwika Solskiego 2;
 3. Przedszkole nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku, 44-206 Rybnik, ul. Śląska 1a;
 4. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. Krzyżowa 12;
 5. Przedszkole nr 23 w Rybniku, 44-270 Rybnik, ul. Górnośląska 21;
 6. Przedszkole nr 42 w Rybniku, 44-210 Rybnik, ul. Stanisława Moniuszki 3;
 7. Przedszkole nr 43 w Rybniku, 44-217 Rybnik, ul. Władysława Broniewskiego 26;
 8. Szkoła Podstawowa nr 3 im. św. Stanisława Kostki w Rybniku, 44-203 Rybnik, ul. Wolna 17;
 9. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Rybniku, 44-203 Rybnik, ul. Karola Miarki 74;
 10. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. Cmentarna 1;
 11. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku, 44-251 Rybnik, ul. Ziołowa 3;
 12. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Rybniku, 44-270 Rybnik, ul. Boczna 17;
 13. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku, 44-273 Rybnik, ul. Sportowa 52;
 14. Szkoła Podstawowa nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku, 44-206 Rybnik, ul. Śląska 18a;
 15. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku, 44-251 Rybnik, ul. Sztolniowa 29b;
 16. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. dr Mariana Różańskiego 14a;
 17. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Rybniku, 44-251 Rybnik, ul. Stanisława Małachowskiego 44;
 18. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. Borki 37d;
 19. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Rybniku, 44-217 Rybnik, ul. Ks. Henryka Jośki 25;
 20. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Frycza-Modrzewskiego w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. Mikołowska 19;
 21. IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku, 44-206 Rybnik, ul. 1 Maja 91a;
 22. Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku, 44-217 Rybnik, ul. św. Józefa 30;
 23. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. Tadeusza Kościuszki 55.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

 1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
  1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny (w przypadku ubiegania się o stanowisko dyrektora publicznego przedszkola lub publicznej szkoły podstawowej dopuszczalne jest wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, w przypadku ubiegania się o stanowisko dyrektora zespołu, w skład którego wchodzi publiczna szkoła podstawowa i publiczne przedszkole/przedszkola – wykształcenie i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska w danej szkole podstawowej) oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
  2. ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
  3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
  4. uzyskał:
   • co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
   • pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
   • w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
  5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  6. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
  7. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1762), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 478, ze zmianami), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, ze zmianami), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
  8. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  9. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
  10. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 289, ze zmianami);
  11. w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.
 2. Osoba niebędąca nauczycielem, która:
  1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
  2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
  3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
  4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
  5. spełnia wymagania określone w pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11 dla nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki;
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
  – stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
  – stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
  – stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
  – imię (imiona) i nazwisko,
  – datę i miejsce urodzenia,
  – obywatelstwo,
  – miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
 4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
 5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 6. w przypadku cudzoziemca - poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:
  - dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 672), lub
  - dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
  - dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;
 7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 8. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 289, ze zmianami);
 11. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 2141, ze zmianami) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
 12. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
 13. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 14. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1762) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 478, ze zmianami), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, ze zmianami);
 15. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora …(nazwa jednostki systemu oświaty)…” w terminie do 23 lutego 2022 r. na adres: Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik.

Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej, które powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Oferta taka powinna zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Rybnika.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że dane osobowe osób składających swoje oferty do ww. konkursów przetwarzane będą na podstawie art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1428). Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rybnika jest Prezydent Miasta Rybnika z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku (44-200). W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z Panią Iwoną Kowalską-Nawrocką - Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Miasta Rybnika pod adresem e-mail: iod@um.rybnik.pl

Pełna treść Obowiązku informacyjnego znajduje się na stronie: https://bip.um.rybnik