Konkurs na stanowisko Dyrektora Teatru Ziemi Rybnickiej

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Rybnika o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru Ziemi Rybnickiej, Plac Teatralny im. Kazimierza Kutza 1, 44-200 Rybnik

Wymagania niezbędne (formalne):

 1. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. wykształcenie wyższe magisterskie:
  • humanistyczne (preferowane kulturoznawstwo, teatroznawstwo) lub,
  • z zakresu zarządzania, menadżerskie lub,
  • zarządzania w kulturze,
 3. udokumentowane, doświadczenie w tworzeniu i realizowaniu projektów kulturalnych, w tym edukacyjnych, lub pracy w obszarze kultury,
 4. udokumentowane, doświadczenie w zarządzaniu zespołem w ramach struktury hierarchicznej lub zespołem w ramach metodyki projektowej,
 5. biegła znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i powiązanych rozporządzeń,
 6. znajomość lokalnych i krajowych środowisk twórczych,
 7. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji oraz przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, o ochronie danych osobowych, o bezpieczeństwie imprez masowych,
 2. doświadczenie i znajomość specyfiki pracy w instytucjach kultury oraz w organizacjach pozarządowych działających w obszarze kultury,
 3. znajomość metod zarządzania oraz umiejętność samodzielnego i szybkiego podejmowania decyzji, planowania,
 4. ukończone studia podyplomowe, szkolenia lub kursy związane z kulturoznawstwem, zarządzaniem kulturą, teatroznawstwem i/lub z zarządzania zasobami ludzkimi,
 5. znajomość zagadnień związanych z projektami kulturalnymi finansowanymi ze środków UE oraz doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych.

Wymagania pożądane:

 1. umiejętność konceptualizowania, organizowania i prowadzenia przedsięwzięć brandingowych, promocyjnych związanych z działalnością kulturalną,
 2. doświadczenie w realizacji interdyscyplinarnych wydarzeń i projektów kulturalnych,
 3. predyspozycje do budowania strategii krótko i długoterminowych,
 4. doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z różnych źródeł publicznych i prywatnych, w tym krajowych i zagranicznych,
 5. umiejętność organizacji pracy swojej i zespołu pracowników,
 6. znajomość przynajmniej jednego języka obcego, preferowany język angielski, mile widziane język czeski i/lub język niemiecki,
 7. umiejętność komunikowania w sposób zrozumiały trudnych problemów w mowie i piśmie,
 8. umiejętność pracy pod presją czasu.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Dyrektor instytucji kultury zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz, odpowiada za jej działalność, dobór pracowników oraz powierzone składniki majątkowe,
 2. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników, ustala ich zakres czynności oraz tryb załatwiania powierzonych im spraw,
 3. Dyrektor sporządza plan finansowy z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, który stanowi podstawę gospodarki finansowej instytucji kultury,
 4. organizacja wewnętrzna instytucji kultury, którą określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora tej instytucji, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

Wymagane niezbędne dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny o objętości maksymalnej 2 stron A4 z uzasadnieniem ubiegania się kandydata na stanowisko Teatru Ziemi Rybnickiej,
 2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika),
 3. autorska pisemna koncepcja (organizacyjno-finansowa obejmująca okres minimum trzech lat) funkcjonowania Teatru Ziemi Rybnickiej, o objętości maksymalnej 5 stron formatu A4, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywicznej wizji rozwoju działalności (koncepcja powinna być przygotowana w oparciu o statut oraz budżet Teatru Ziemi Rybnickiej, z którymi można zapoznać się po wcześniejszym zgłoszeniu Wydziałowi Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Rybnika (tel. 324392135),
 4. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu (w przypadku trwania stosunku pracy),
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje zawodowe,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń,
 7. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenia kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dodatkowe dokumenty i oświadczenia:

 1. oświadczenie kandydata o znajomości prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury oraz organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej oraz przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, o ochronie danych osobowych, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
 2. oświadczenie kandydata o znajomości zagadnień związanych z projektami kulturalnymi finansowanymi ze środków UE oraz doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych.

W przypadku wyboru przez komisję kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru Ziemi Rybnickiej, jego koncepcja programowa i organizacyjna będzie stanowiła podstawę do uzgodnienia warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury określonych umową, która będzie zawarta pomiędzy wybranym kandydatem a organizatorem.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kandydat na stanowisko Dyrektora Teatru Ziemi Rybnickiej” należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika
(ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik) w terminie do dnia 30 listopada 2022 roku (decyduje data wpływu do Urzędu). Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
Informacja o wynikach konkursu będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Rybnika oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Teatru Ziemi Rybnickiej. Informacja o wynikach konkursu zawiera imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Załączniki do ogłoszenia:

– Załącznik nr 1: Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
– Załącznik nr 2: Formularz oświadczeń.

Powyższe załączniki do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika.