Konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Rybnika o konkursie na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach z siedzibą w Rybniku przy Palcu Pokoju 1, 44-253 Rybnik

Wymagania niezbędne (formalne):

 1. obywatelstwo polskie,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe,
 4. co najmniej 5 letni staż pracy w obszarze kultury ,
 5. znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności samorządowych instytucji kultury oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze, sztuce i dziedzictwie narodowym,
 6. znajomość lokalnych i krajowych środowisk twórczych,
 7. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. posiadanie nieposzlakowanej opinii.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury oraz organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej oraz przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, o ochronie danych osobowych,
 2. znajomość zagadnień związanych z projektami kulturalnymi finansowanymi ze środków UE oraz doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych.

 

Wymagania pożądane:

 1. predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną,
 2. umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników,
 3. umiejętności interpersonalne,
 4. kreatywność,
 5. komunikatywność,
 6. dyspozycyjność.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Dyrektor instytucji kultury zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz, odpowiada za jej działalność, dobór pracowników oraz powierzone składniki majątkowe.
 2. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników, ustala ich zakres czynności oraz tryb załatwiania powierzonych im spraw.
 3. Dyrektor sporządza plan finansowy z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, który stanowi podstawę gospodarki finansowej instytucji kultury.
 4. Organizację wewnętrzną instytucji kultury określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora tej instytucji, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

 

Wymagane niezbędne dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach,
 2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika),
 3. autorska pisemna koncepcja (organizacyjno-finansowa) funkcjonowania Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach ze szczególnym uwzględnieniem perspektywicznej wizji rozwoju działalności (koncepcja powinna być przygotowana w oparciu o Statut i Regulamin Organizacyjny oraz budżet Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach, z którymi zapoznać się można w siedzibie Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem instytucji kultury pod nr telefonu: 32 42 52 016),
 4. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu (w przypadku trwania stosunku pracy),
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje zawodowe,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń,
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 8. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenia kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 10. oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 11. oświadczenie kandydata o posiadaniu, co najmniej 5-letniego stażu pracy w obszarze kultury,
 12. oświadczenie kandydata o znajomości problematyki będącej przedmiotem działalności samorządowych instytucji kultury oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze, sztuce i dziedzictwie narodowym,
 13. oświadczenie kandydata o znajomości lokalnych i krajowych środowisk twórczych.

 

Wymagane dodatkowe dokumenty i oświadczenia:

 1. oświadczenie kandydata o znajomości prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury oraz organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej oraz przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, o ochronie danych osobowych,
 2. oświadczenie kandydata o znajomości zagadnień związanych z projektami kulturalnymi finansowanymi ze środków UE oraz doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko: Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach” należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika (ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik ) w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku (decyduje data wpływu do Urzędu). Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
Informacja o wynikach konkursu będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Rybnika oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach. Informacja o wynikach konkursu zawiera imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Załączniki do ogłoszenia:
– Załącznik nr 1: Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
– Załącznik nr 2: Formularz oświadczeń.

Powyższe załączniki do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika.