Konkurs na prezentację multimedialną na temat wiedzy o działalności NBP

Regulamin konkursu na prezentację multimedialną na temat wiedzy o działalności NBP realizowanego w ramach projektu „Rozwiń skrzydła w ekonomii” współfinansowanego z NBP..

 

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczestników projektu.

 

2. Czas trwania konkursu: od 1.09-15.09.2016 r.

 

3. Uczniowie wykonują prezentację multimedialną na temat działalności NBP.

 

4. Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office) bądź w programie Impress (pakiet OpenOffice) lub w programie Prezi i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programach (z rozszerzeniem *.ppt, *.odp jak również jako prezentacja z rozszerzeniem *.pps oraz *.pez). Jako nazwę plików należy wpisać nazwisko i imię kapitana grupy. W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych oraz o autorach pracy (imię i nazwisko, klasa).

 

5. Minimalna ilość slajdów (bez strony tytułowej i bibliografii 10, maksymalna 40).

 

6. Ocenie podlegać będą: zgodność z tematyką konkursu, prezentacja tematu w sposób interesujący i przyciągający uwagę, estetyka i efekt wizualny.

 

7. Do udziału w konkursie uczniowie mogą przystąpić pojedynczo bądź w grupach od 2 do 4 osobowych.

 

8. Jedna grupa może złożyć jedną prezentację multimedialną stanowiącą zamkniętą całość.

 

9. Do oceny prac konkursowych kierownik projektu powoła komisję składająca się z nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych, w tym przedmiotów ekonomicznych oraz przedstawicieli Urzędu Miasta Rybnika.

 

10. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i umieszczone na stronie internetowej szkoły.

 

11. Prace nagrane na płytę CD lub pendrive należy składać w sali 101 d, 102 d u p. Joanny Liszki lub wysłać mailem na adres: asialiszka@wp.pl do 15.09.2016 roku.

 

12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły www.zseu.pl oraz www.edukacja.rybnik.eu do dnia 23 września 2016 r.

 

13. Organizatorem konkursu jest: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rybnika, ul . Zamkowa 5, 44-200 Rybnik, tel. (32) 4392289 

 

14. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika w artykułach do prasy, stronach internetowych i innych publikacjach (Dz. U. Nr 133 poz. 883).