"Dodajcie nam skrzydeł"

W listopadzie rusza projekt „Dodajcie nam skrzydeł”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podziałanie  7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, który potrwa 24 miesiące  do października 2011 roku.

 

Budżet projektu to blisko 1 100 000,00zł.

 

Projekt realizowany będzie przez Urząd Miasta Rybnika i Zespół Szkół Specjalnych we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Rybniku.

 

Projekt będzie realizowany dla 140 osób niepełnosprawnych  
- uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Specjalnych,
- uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

 

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez podniesienie i dostosowanie ich kwalifikacji do potrzeb rynku oraz zwiększenie kapitału społecznego, ekonomicznego i kulturowego poprzez przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym i przygotowanie społeczeństwa w pozytywnym postrzeganiu tej grupy jako uczestników życia zawodowego w środowisku lokalnym.

 

Projekt dla każdego beneficjenta zakłada:
Indywidualny Program Doradztwa Zawodowego w wymiarze 8 h dla każdego beneficjenta, zakończonego skonstruowaniem elektronicznej wersji Indywidualnego Planu Działania/portfolio, przyporządkowującego BO do odpowiedniej ścieżki edukacyjnej (A, B lub C) z uwzględnieniem indywidualnych oczekiwań i możliwości percepcyjnych uczestników projektu.

 

Grupa A - ścieżka edukacyjna A w wymiarze 45 h na grupę,  posiadająca stosunkowo najwyższe zweryfikowane na etapie rekrutacji predyspozycje intelektualne i umiejętności zawodowe, rokująca szanse na utrwalenie umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych przy zastosowaniu zindywidualizowanych programów szkoleniowych.

 

Grupa B - ścieżka edukacyjna B w wymiarze 60 h na grupę, mająca niższy poziom predyspozycji intelektualnych i umiejętności zawodowych, z trudnościami z adaptacją w środowisku pracy, wymagająca zastosowania specjalnych działań aktywizująco -zawodowych i pobudzania mobilności społecznej.

 

Grupa C - ścieżka edukacyjna C, funkcjonująca w izolacji zawodowej, wymagająca najszerszego wsparcia z zakresu aktywizujących metod przystosowawczych do stanowiska pracy, rokująca szanse na utrzymanie się na otwartym rynku pracy przy zastosowaniu metodyki pracy wspomaganej w postaci szkolenia praktycznego,  w wymiarze  75 h na grupę.

 

Zaplanowane w projekcie szkolenia/ zajęcia warsztatowe obejmują:

  • Moduł motywacyjno–aktywizacyjny
  • Moduł doradztwa zawodowego
  • Warsztaty arteterapii
  • Moduł adaptacji na rynku i w środowisku pracy w tym laboratoria pracy z udziałem przedsiębiorców
  • Wizyty studyjne w zakładach pracy mające na celu przybliżenie środowiska pracy i zapoznanie z warunkami pracy
  • Staże w przedsiębiorstwach 45 osób (ścieżka A i B)  
  • Praktyki zawodowe dla 10 osób (ścieżka C)
  • Pośrednictwo pracy (140 osób)
  • Seminaria dla przedsiębiorców z Rybnickiego Okręgu Przemysłowego (5 seminariów)
  • Wystawa prac uczniów uczestniczących w arteterapii