Certyfikat projektu PEWNIAK dla ZSzp2 w Rybniku

20 marca 2013 r. podczas konferencji podsumowującej Projekt PEWNIAK w Sosnowcu, dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku Ewa Florczyk odebrała Certyfikat Projektu PEWNIAK. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Rybniku znalazł się w gronie placówek woj. śląskiego, które z wyróżnieniem spełniły kryteria związane z uzyskaniem w/w certyfikatu.

Celem projektu PEWNIAK - Pozytywna Energia W Nauczaniu i Aktywnym Kształceniu było podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej. W ramach projektu 13 nauczycieli placówki wzięło udział w konferencji metodycznej przybliżającej podstawy prawne, w tym założenia nowej podstawy programowej, podstawy diagnostyki wczesnoszkolnej i współpracy z rodzicami. Ponadto nauczyciele wzięli udział w cyklu trzydziestopięciogodzinnych szkoleń i warsztatów psychologiczno – pedagogicznych dotyczących metod i technik stymulujących rozwój dzieci  oraz stosowania nowoczesnych technologii komputerowych ICT w kształceniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Elementem realizacji projektu było również podjęcie szeregu działań w ramach bezpiecznego przekazania dzieci do kolejnego etapu edukacyjnego, stworzono przyjazną przestrzeń dla rozwoju dzieci, wykazano ścisłą współpracę pomiędzy przedszkolem, szkołą i Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Rybniku na rzecz dzieci przedszkolnych i uczniów klas I-III. W placówce sprawnie funkcjonuje system informacji i wsparcia dla rodziców poprzez stronę internetową placówki, spotkania z pedagogiem szkolnym, psychologiem, logopedą, ścisłą współpracę nauczycieli z rodzicami i indywidualne podejście do każdego dziecka.

Szczególnym atutem realizacji projektu PEWNIAK była opracowana i wdrożona przez nauczycieli przedszkola innowacja pedagogiczna pt. „Tanecznym krokiem przez Europę”. Została ona zamieszczona w publikacji podsumowującej projekt „PEWNIAK. Studia i materiały” (Metis - Katowice 2013).

Efektem m.in. wyżej opisanych działań jest zapisanie po raz kolejny kilkunastoosobowej grupy dzieci sześcioletnich do szkoły.

 

Tekst: Ewa Frogowska (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej)