Zapytanie ofertowe wyposażenie gabinetu pielęgniarskiego

W związku z koniecznością unieważnienia części zamówienia na wyposażenia Żłobka Miejskiego ponownie prezentujemy zapytanie o cenę na zakup wyposażenia gabinetu pielęgniarskiego.

 

W związku z realizacją projektu „Nowy żłobek – nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego dla poddziałania: 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rybnika wraz z Miejskim Żłobkiem w Rybniku planuje zakup wyposażenia na potrzeby placówki.

 

I. ZAMAWIAJĄCY
Miasto Rybnik ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedstawienie oferty cenowej na dostawę wyposażenia gabinetu według załącznika;
- załącznik nr 1 -  gabinet pielęgniarski POBIERZ 

 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:
- wskazanie cen jednostkowych poszczególnych artykułów i zbiorczego zestawienia cenowego,
- opcjonalnie zdjęcia proponowanych produktów,
- adres lub siedzibę oferenta, dane kontaktowe (tel, e-mail),
- cena oferty obejmującej koszt dostawy wyposażenia,
- termin realizacji zamówienia,
- oświadczenie o atestach, certyfikatach potwierdzających dopuszczenie artykułów do użytku przez dzieci w wieku do lat 3,
- oświadczenie o terminie min 12 miesięcznym okresie gwarancji wobec artykułów objętych gwarancją.

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres mailowy: edukacja.projekty@um.rybnik.pl do dnia 21.03.2018 r.

 

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi tylko wybranego oferenta.

 

VI. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Korba pod numerem telefonu 32 43 92 289 / 722 299 214 oraz adresem email: edukacja.projekty@um.rybnik.pl