Zapytanie ofertowe - logopeda

W związku z realizacją projektu „Nowy żłobek – nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego dla poddziałania: 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rybnika wraz z miejskim żłobkiem w Rybniku planuje zaangażowanie logopedy w okresie 12 miesięcy na potrzeby działań wspierających dzieci powierzone pod opiekę żłobka.

 

I. ZAMAWIAJĄCY
Miasto Rybnik ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Jeśli są Państwo zainteresowani proszę o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług logopedycznych w okresie 12 miesięcy realizacji projektu w tym 25 h/m-c, obejmującej konsultacje logopedyczne w zakresie:
- przeprowadzenie procesu diagnostycznego dzieci będących pod opieką żłobka w oparciu o własne opracowane narzędzia, lub w oparciu o narzędzia, do których osoba posiada uprawnienia,
- prowadzenie pomocy logopedycznej u dzieci ze zdiagnozowanymi deficytami w tym zakresie, z wykorzystaniem własnych opracowanych narzędzi, lub w oparciu o narzędzia, do których osoba posiada uprawnienia,
- konsultacje z opiekunami żłobka w zakresie świadczenia usług opiekuna dla dzieci 1-3 lat
- konsultacje z rodzicami dzieci objętych opieką w żłobku.

 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna zawierać:
- adres lub siedzibę oferenta, dane kontaktowe (tel, e-mail)
- cenę oferty obejmującej koszt miesięczny świadczenia usług
- kopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje
- cv

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres mailowy: edukacja.projekty@um.rybnik.pl do dnia 12.01.2018 r.

 

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi tylko wybranego oferenta, a ostateczny wybór nastąpi dodatkowo po przeprowadzonej rozmowie.

VI. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Korba pod numerem telefonu 032 43 92 289/ 722 299 214 oraz adresem email: edukacja.projekty@um.rybnik.pl