Zakup wyposażenia na potrzeby żłobka

W związku z realizacją projektu „Nowy żłobek – nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego dla poddziałania: 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rybnika wraz z miejskim żłobkiem w Rybniku planuje zakup wyposażenia na potrzeby placówki.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto Rybnik ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik.

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedstawienie oferty cenowej na dostawę wyposażenia według załączników:
- załącznik nr 1 pościele i naczynia
- załącznik nr 2 wyposażenie sal
- załącznik nr 3 zabawki
- załącznik nr 4 kuchnia i pralnia
- załącznik nr 5 sprzęt sprzątający
- załącznik nr 6 gabinet pielęgniarski

 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna zawierać:
- wskazanie, którego załącznika dotyczy (1-6) przy założeniu, że oferent składa propozycję na minimum jedną część zamówienia, 
- opcjonalnie zdjęcia proponowanych produktów,
- adres lub siedzibę oferenta, dane kontaktowe (tel, e-mail),
- cena oferty obejmującej koszt dostawy wyposażenia,
- termin realizacji zamówienia,
- oświadczenie o atestach, certyfikatach potwierdzających dopuszczenie artykułów do użytku przez dzieci w wieku do lat 3,
- oświadczenie o terminie min 12 miesięcznym okresie gwarancji wobec artykułów objętych gwarancją.

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres mailowy: edukacja.projekty@um.rybnik.pl do dnia 22.01.2018 r.

 

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi tylko wybranego oferenta.

 

VI. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Korba pod numerem telefonu 032 43 92 289/ 722 299 214 oraz adresem email: edukacja.projekty@um.rybnik.pl