Zajęcia z chemii w ramach Uniwersytetu Przyrodniczego

Dotyczy projektu pt. "Z matematyką na ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych"

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.01.04-24-02GH/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Miasto Rybnik, 44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2 , email: edukacja.projekty@um.rybnik.pl

2. RODZAJ I TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie będzie udzielone w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności
w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zapytania jest wyłonienie osoby do prowadzenia zajęć z chemii w ramach Uniwersytetu Przyrodniczego.

Zaplanowano przeprowadzenie 4 czterogodzinnych spotkań, w sumie 16 godzin zajęć, stwarzających uczniom możliwość udziału w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych. Celem zajęć będzie pomoc dzieciom w odkrywaniu własnych pasji i zainteresowań, pokazując im bogactwo świata nauki, zaangażowanie dzieci w doświadczalne poznawanie nauki, rozwijanie zdolności uczenia się przez całe życie i kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia, przekonanie, że nauka umożliwia współtworzenie cywilizacji i korzystanie z jej dobrodziejstw, nauka korzystania z wiedzy zintegrowanej.
W każdym spotkaniu przewiduje się udział maksymalnie 25 dzieci, jedno spotkanie przewidziane jest w wymiarze 4 godzin dydaktycznych, w dni wolne od nauki szkolnej tj. sobota.

 

4. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z WYKONANIEM:

 

4.1. OPIS ZAMÓWIENIA:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji spotkań według wskazanego przez Zamawiającego harmonogramu.
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia materiałów dydaktycznych.
Zamawiający zapewni zużywalne materiały do prowadzenia zajęć i doświadczeń, w tym niezbędne materiały papiernicze.

 

4.2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W postępowaniu mogą brać udział osoby/podmioty, które wykażą poprzez złożenie oświadczenia że:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
c) Osoba/Podmiot, wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
(zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2016r. poz. 922) do celów niezbędnych przy realizacji projektu „Z matematyką na ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych”;
d) W przypadku wyboru oferty danego wykonawcy i zawarcia z nim umowy, Usługodawca wyraża zgodę na wgląd w dokumentację dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia zarówno Zamawiającemu jak i wszystkim organom uprawnionym do kontroli realizacji projektu „Z matematyką na ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych”;
e) Nie są osobami/podmiotami powiązanymi z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo poprzez:
• Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• Posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
• Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
f) ceny wskazane w ofercie są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy;
g) wykonawca jest związany niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym;
h) zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

4.3. KRYTERIUM WYBORU OFERTY STANOWI CENA - 100%
Wykonawca usługi poda cenę realizacji jednego czterogodzinnego cyklu zajęć oraz sumaryczną cenę zadania, w sumie 4 cykle. ( 1 cykl - 4 godziny dydaktyczne).
Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN.
Wykonawca wskaże tytuł proponowanych zajęć z chemii. .
Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty związane z prawidłową i pełną realizacją przedmiotu zamówienia w tym także ceny dojazdu prowadzącego na zajęcia itd.

 

4.4. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Płatność przelewem, w terminie do 14 dni od daty poprawnie wystawionego rachunku/faktury.

 

5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
30 dni od dnia otwarcia ofert włącznie

6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
a) Wykonawca może złożyć jedną ofertę
b) Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
c) Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
d) Oferta musi być podpisana własnoręcznie
e) Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być parafowane lub podpisane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty powinny być parafowane lub podpisane przez Wykonawcę.
f) Oferty do niniejszego ogłoszenia należy złożyć osobiście, w terminie do dnia 11.01.2019 do godziny 13.00 w Wydziale Edukacji przy ul.Zamkowej 5 w Rybniku, pocztą tradycyjną/kurierem na adres: Urząd Miasta Rybnika, 44-200 Rybnik, ul. B.Chrobrego 2 lub drogą elektroniczną (w postaci skanu wypełnionych i podpisanych dokumentów) na adres: edukacja.projekty@um.rybnik.pl z oznaczeniem

 

OFERTA NA PROWADZENIE ZAJĘĆ Z CHEMII W RAMACH UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO.

 

7. ZAŁĄCZNIKI:
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu podmiotu z udziału w postępowaniu.