Usługa doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego dla uczniów

PRZEPROWADZENIE DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz”. Zamówienie realizowane będzie na podstawie umowy zlecenie albo umowy o wykonanie usługi przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

1) Doradca zawodowy pracuje z uczestnikiem projektu od momentu rozpoczęcia jego uczestnictwa w Projekcie do momentu zakończenia jego uczestnictwa w Projekcie. Okres uczestnictwa każdego z uczestników jest dopasowany do jego potrzeb i możliwości.

2) Do zadań doradcy zawodowego należeć będzie:
a) przygotowanie podręcznika prowadzenia doradztwa indywidualnego oraz wzoru Indywidulanej Ścieżki Zawodowo-Edukacyjnej dla uczniów,
b) przeprowadzenia warsztatów grupowych – 12 godz. na grupę w co najmniej 2 blokach 6 godzinnych poświęconych kreowaniu własnego miejsca pracy poprzez samozatrudnienie, aktywności na rynku oraz poświęconych umiejętnościom odpowiedzi na aktualne oczekiwania przedsiębiorstw w zakresie zawodu OZE i pokrewnych według zaproponowanego przez Wykonawcę programu,
c) prowadzenie konsultacji indywidualnych – diagnostycznych, rozwojowych i prognostycznych - po 6h dydaktycznych/uczestnika Projektu. Termin rozpoczęcia - pierwsze 3 miesiące udziału uczestnika Projektu w Projekcie. W wyniku postępowania diagnostycznego doradca zawodowy w porozumieniu z koordynatorem Projektu opracowuje diagnozę i Indywidualną Ścieżkę Zawodowo- Edukacyjną,
d) przeprowadzenie końcowych konsultacji w formie indywidualnych spotkań z uczestnikiem Projektu - przeciętnie po 4h dydaktyczne/uczestnika Projektu. Termin przeprowadzenia – ostatnie 2 miesiące udziału uczestnika Projektu w Projekcie. Konsultacje końcowe w formie indywidualnych spotkań poświęcone mają być na przygotowanie uczestnika Projektu do działania na rynku pracy (dokumenty aplikacyjne, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej itd. w zależności od indywidualnych potrzeb każdego z uczestników).
Konsultacje realizowane będą według przygotowanego podręcznika

 

Termin składania ofert

do dnia 11-01-2018

 

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta winna być wydrukowana na druku załączonego formularza ofertowego, podpisana, opieczętowana i następnie w formie papierowej złożona w biurze projektu (Wydział Edukacji Urzędu Miasta ul. Zamkowa 5, Rybnik), przesłana pocztą na adres Urzędu Miasta 44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2 razem ze wszystkimi wymaganymi załącznikami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem lub zeskanowana i przesłana mailem.

 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

edukacja.projekty@um.rybnik.pl

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Korba

 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

032 43 92 289

 

Więcej informacji https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/38