Prowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu Przyrodniczego dla uczniów

Dotyczy projektu pt. "Z matematyką na ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych " realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA- RPSL.11.01.04-24-02GH/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Miasto Rybnik, 44-200 Rybnik, ul. B. Chrobrego 2 , email: edukacja.projekty@um.rybnik.pl

2. RODZAJ I TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie będzie udzielone w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności
w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zapytania jest wyłonienie osób do prowadzenia zajęć w ramach Uniwersytetu Przyrodniczego.

 

Planowany zakres tematyczny obejmuje m.in. przedmioty matematyczne, statystyczne, przyrodnicze, fizyczno-chemiczne, ekonomiczne, robotykę itp.

 

Zaplanowano przeprowadzenie 20 czterogodzinnych spotkań w sumie 80 godzin zajęć stwarzających uczniom możliwość udziału w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych, celem zajęć będzie pomoc dzieciom odkrywać własne pasje i zainteresowania pokazując im bogactwo świata nauki, zaangażowanie dzieci w doświadczalne poznawanie nauki, rozwijanie zdolności uczenia się przez całe życie i kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia, przekonanie, że nauka umożliwia współtworzenie cywilizacji i korzystanie z jej dobrodziejstw, nauka korzystania z wiedzy zintegrowanej.
W każdym spotkaniu przewiduje się udział 25 dzieci, jedno spotkanie przewidziane jest w wymiarze 4 godzin dydaktycznych, w dni wolne od nauki szkolnej tj. sobota.

 

4. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z WYKONANIEM:

4.1. OPIS ZAMÓWIENIA:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji spotkań według wskazanego przez Zamawiającego harmonogramu.
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia materiałów dydaktycznych.
Zamawiający zapewni zużywalne materiały do prowadzenia zajęć i doświadczeń, w tym niezbędne materiały papiernicze.

 

4.2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W postępowaniu mogą brać udział osoby/podmioty, które wykażą poprzez złożenie oświadczenia że:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
c) Osoba/Podmiot, wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2016r. poz. 922) do celów niezbędnych przy realizacji projektu „Z matematyką na ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych”;
d) W przypadku wyboru oferty danego wykonawcy i zawarcia z nim umowy, Usługodawca wyraża zgodę na wgląd w dokumentację dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia zarówno Zamawiającemu jak i wszystkim organom uprawnionym do kontroli realizacji projektu „Z matematyką na ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych”;
e) Nie jest osobą/podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo poprzez:
• Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• Posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
• Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
f) ceny wskazane w ofercie są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy;
g) wykonawca jest związany niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym;
h) zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

4.3. KRYTERIUM WYBORU OFERTY STANOWI CENA - 100%

Wykonawca usługi poda cenę realizacji jednego czterogodzinnego cyklu zajęć oraz sumaryczną cenę zadania, jeśli deklaruje możliwość zrealizowania więcej niż jednego cyklu zajęć. ( 1 cykl 4 godziny dydaktyczne).
Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN.
Wykonawca wskaże przedmiot, w ramach którego deklaruje poprowadzenie zajęć z dziećmi, opcjonalnie z ich tytułem.
Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty związane z prawidłową i pełną realizacją przedmiotu zamówienia w tym także ceny dojazdu prowadzącego na zajęcia itd.

 

4.4. WARUNKI PŁATNOŚCI:
Płatność przelewem, w terminie do 14 dni od daty poprawnie wystawionego rachunku/faktury.

 

5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

30 dni od dnia otwarcia ofert włącznie

 

6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
a) Wykonawca może złożyć jedną ofertę
b) Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
c) Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
d) Oferta musi być podpisana własnoręcznie
e) Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być parafowane lub podpisane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty powinny być parafowane lub podpisane przez Wykonawcę.
f) Oferty do niniejszego ogłoszenia należy złożyć osobiście, w terminie do dnia 24.09.2018 do godziny 15.30 w Wydziale Edukacji przy ul.Zamkowej 5 w Rybniku, pocztą tradycyjną/kurierem na adres: Urząd Miasta Rybnika, 44-200 Rybnik, ul. B.Chrobrego 2 lub drogą elektroniczną (w postaci skanu wypełnionych i podpisanych dokumentów) na adres: edukacja.projekty@um.rybnik.pl z oznaczeniem OFERTA NA PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO.

 

7. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY:
W terminie do dnia 24.09.2018r. wybrany oferent otrzyma informację o przyjęciu oferty.

 

8. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu podmiotu z udziału w postępowaniu.