Poczęstunek podczas spotkań w ramach tzw. Żywej Biblioteki

Dotyczy projektu pt. "Z matematyką na ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA- RPSL.11.01.04-24-02GH/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Miasto Rybnik, 44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2

 

2. RODZAJ I TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie będzie udzielone w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie organizatora poczęstunku dla uczniów szkół podstawowych biorących udział w projekcie w ramach, którego zaplanowano 4 sesje spotkań tzw. Żywej Biblioteki. Jednorazowo podczas spotkania zaplanowano udział maksymalnie 60 osób uczniów z gośćmi i opiekunami.
Terminy oraz miejsce zostaną ustalone po wyłonieniu organizatora.

 

4. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z WYKONANIEM USŁUGI:
Przygotowanie i dostarczenie we wskazane miejsce w Rybniku poczęstunku dla 60 osób podczas każdego z 4 osobnych spotkań.
W ramach poczęstunku zapewnienie dla każdego z uczestników;
- kawy/herbaty dla każdego,
- cukru, mleczka do kawy
- wody mineralnej, soku owocowego,
- paluszków lub innych słonych przekąsek
- batoników/pączków/kołaczyków
- ciastek typu np. delicje/sezamki

 

5.1 OPIS ZAMÓWIENIA:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia poczęstunku według wskazanego przez Zamawiającego harmonogramu.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia jednorazowych naczyń niezbędnych do podania napojów ciepłych i zimnych, termosów jeśli są niezbędne i talerzyków, serwetek do podania słodyczy.

 

5.2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU:
W postępowaniu mogą brać udział podmioty, które wykażą poprzez złożenie oświadczenia że:
a) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
c) Podmiot, wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016r. poz. 922) do celów niezbędnych przy realizacji projektu „Z matematyką na ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych”;
d) W przypadku wyboru oferty danego dostawcy i zawarcia z nim umowy, Usługodawca wyraża zgodę na wgląd w dokumentację dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia zarówno Zamawiającemu jak i wszystkim organom uprawnionym do kontroli realizacji projektu „Z matematyką na ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych”;
e) Nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo poprzez:
• uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
f) ceny wskazane w ofercie są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy;
g) dostawca jest związany niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym;
h) zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

5.3. KRYTERIUM WYBORU OFERTY STANOWI CENA - 100%
Wykonawca usługi poda cenę realizacji usługi poczęstunku podczas 1 spotkania dla 55 osób oraz sumaryczną cenę dla 4 spotkań
Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty związane z prawidłową i pełną realizacją przedmiotu zamówienia w tym także np. (dostawy, przygotowania poczęstunku itp.).

 

5.4. WARUNKI PŁATNOŚCI:
Płatność przelewem, w terminie do 14 dni od daty poprawnie wystawionej faktury.

 

6. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
30 dni od dnia otwarcia ofert włącznie.

 

7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
a) Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
b) Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
c) Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
d) Oferta musi być podpisana własnoręcznie.
e) Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść powinny być parafowane lub podpisane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty powinny być parafowane lub podpisane przez Wykonawcę.
f) Oferty do niniejszego ogłoszenia należy złożyć osobiście, w terminie do dnia 14.09.2018 w Wydziale Edukacji przy ul. Zamkowej 5 w Rybniku, lub drogą elektroniczną (w postaci skanu wypełnionych i podpisanych dokumentów) na adres: edukacja.projekty@um.rybnik.pl z oznaczeniem OFERTA NA POCZĘSTUNEK.

 

8. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY:
W terminie do dnia 14 września br. wybrany oferent otrzyma informację o przyjęciu oferty.

 

9. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu podmiotu z udziału w postępowaniu.