Organizacja transportu podczas wizyt studyjnych dla uczniów

Zapytanie ofertowe z dnia 7.02.2018 na organizację transportu  podczas wizyt studyjnych dla uczniów. Dotyczy projektu pt. "Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.02-24-009E/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Miasto Rybnik, 44-200 Rybnik, ul. B. Chrobrego 2 , email: edukacja.projekty@um.rybnik.pl

 

2. RODZAJ I TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie będzie udzielone w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zapytania jest wyłonienie organizatora i zapewnienie transportu podczas wizyt studyjnych do 10 poniższych lokalizacji dla sumarycznej grupy 120 uczniów Zespołu Szkół Technicznych (4 grupy), w grupach maksymalnie 40 osobowych z opiekunami;
wizyty studyjne (4 grupy na każdą wizytę) w sumie maksymalnie 40 wyjazdów w okresie III 2018- VI.2020 według następującego zestawienia;
    1) Przedsiębiorstwo energetyki solarnej Racibórz,
    2) Fabryka wiatraków prądotwórczych Skoczów,
    3) Góra Żar - elektrownia szczytowo-pompowa,
    4) Tychy Paprocany,
    5) Olza - elektrownia źródeł odnawialnych,
    6) Geotermy podhalańskie Szaflary,
    7) Laboratorium Edukacyjno - Badawcze Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini,
    8) Lekcję pokazową - budowa domu pasywnego energooszczędnego Rybnik,
    9) Biogazownia rolnicza Kostkowice,
    10) Jaworzno - elektrownia współspalania.

   

4. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z WYKONANIEM:

4.1. OPIS ZAMÓWIENIA:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji wizyt według wskazanego przez Zamawiającego harmonogramu.
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia na wizyty studyjne sprawnego technicznie autobusu, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2012 roku, o standardzie zapewniającym komfort podróży uczestnikom wizyty.

 

4.2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU:
W postępowaniu mogą brać udział podmioty, które wykażą poprzez złożenie oświadczenia że:
a) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
c) Podmiot, wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2016r. poz. 922) do celów niezbędnych przy realizacji projektu „Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz”;
d) W przypadku wyboru oferty danego wykonawcy i zawarcia z nim umowy, Usługodawca wyraża zgodę na wgląd  w dokumentację dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia zarówno Zamawiającemu jak i wszystkim organom uprawnionym do kontroli realizacji projektu „Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz”;
e) Nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. za
    • Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
    • Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
    • Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
   • Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
f) ceny wskazane w ofercie są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy;
g) wykonawca jest związany niniejszą ofertą  na czas wskazany w zapytaniu ofertowym;
h) zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
 

4.3.  KRYTERIUM WYBORU OFERTY STANOWI CENA -  100%
Wykonawca usługi poda cenę oferty wg wskazania jednostkowych cen każdej wizyty i ceny sumarycznej zadania tj. 40 wizyt do 10 wskazanych lokalizacji.
Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty związane z prawidłową i pełną realizacją przedmiotu zamówienia w tym także ceny ewentualnych parkingów, kosztów autostrad  itd.

 

4.4.  WARUNKI PŁATNOŚCI:
Płatność przelewem, w terminie do 14 dni od daty poprawnie wystawionej faktury.

   

5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

30 dni od dnia otwarcia ofert włącznie

   

6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

a) Wykonawca może złożyć jedną ofertę
b) Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
c) Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
d) Oferta musi być podpisana własnoręcznie
e) Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być parafowane lub podpisane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty powinny być parafowane lub podpisane przez Wykonawcę.
f) Oferty do niniejszego ogłoszenia należy złożyć  osobiście, w terminie do dnia 16.02.2018 do godziny 13.00 w Wydziale Edukacji przy ul.Zamkowej 5 w Rybniku, pocztą tradycyjną/kurierem na adres: Urząd Miasta Rybnika, 44-200 Rybnik, ul. B.Chrobrego 2  lub drogą elektroniczną (w postaci skanu wypełnionych i podpisanych dokumentów) na adres: edukacja.projekty@um.rybnik.pl z oznaczeniem  OFERTA NA TRANSPORT.

7. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY:
W terminie do dnia 28.02.2018r. wybrany oferent otrzyma informację o przyjęciu oferty.

 

8. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu podmiotu z udziału w postępowaniu.