Organizacja transportu podczas wizyt studyjnych dla uczniów

W związku z niewyłonieniem wykonawcy na organizację transportu ponawiamy zapytanie:

Zapytanie ofertowe z dnia 19.02.2018 na organizację transportu  podczas wizyt studyjnych dla uczniów. Dotyczy projektu pt. "Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.02-24-009E/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Miasto Rybnik, 44-200 Rybnik, ul. B. Chrobrego 2 , email: edukacja.projekty@um.rybnik.pl

 

2. RODZAJ I TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie będzie udzielone w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie transportu podczas wizyt studyjnych do 10 poniższych lokalizacji dla sumarycznej grupy 120 uczniów Zespołu Szkół Technicznych (4 grupy), w grupach maksymalnie 40 osobowych z opiekunami; 

 

wizyty studyjne (4 grupy na każdą wizytę) w sumie maksymalnie 40 wyjazdów w okresie III 2018- VI.2020 według następującego zestawienia;

    1) Przedsiębiorstwo energetyki solarnej Racibórz,

    2) Fabryka wiatraków prądotwórczych Skoczów,

    3) Góra Żar - elektrownia szczytowo-pompowa,

    4) Tychy Paprocany,

    5) Olza - elektrownia źródeł odnawialnych,

    6) Geotermy podhalańskie Szaflary,

    7) Laboratorium Edukacyjno - Badawcze Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini,

    8) Lekcję pokazową - budowa domu pasywnego energooszczędnego Rybnik,

    9) Biogazownia rolnicza Kostkowice,

    10) Jaworzno - elektrownia współspalania.

 

4. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z WYKONANIEM:

 

4.1. OPIS ZAMÓWIENIA:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji wizyt według wskazanego przez Zamawiającego harmonogramu.

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia na wizyty studyjne sprawnego technicznie autobusu o standardzie zapewniającym komfort podróży uczestnikom wizyty.

 

4.2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU:

W postępowaniu mogą brać udział podmioty, które wykażą poprzez złożenie oświadczenia że:

a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

c) Podmiot, wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2016r. poz. 922) do celów niezbędnych przy realizacji projektu „Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz”;

d) W przypadku wyboru oferty danego wykonawcy i zawarcia z nim umowy, Usługodawca wyraża zgodę na wgląd  w dokumentację dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia zarówno Zamawiającemu jak i wszystkim organom uprawnionym do kontroli realizacji projektu „Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz”;

e) Nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo poprzez:

• uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

f) Ceny wskazane w ofercie są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy;

g) Wykonawca jest związany niniejszą ofertą  na czas wskazany w zapytaniu ofertowym;

h) Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

4.3.  KRYTERIUM WYBORU OFERTY STANOWI CENA -  100%

Wykonawca usługi poda cenę oferty wg wskazania jednostkowych cen każdej wizyty i ceny sumarycznej zadania tj. 40 wizyt do 10 wskazanych lokalizacji. 

Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty związane z prawidłową i pełną realizacją przedmiotu zamówienia, w tym także ceny ewentualnych parkingów, kosztów autostrad  itd.

 

4.4.  WARUNKI PŁATNOŚCI: 

Płatność przelewem, w terminie do 14 dni od daty poprawnie wystawionej faktury.

 

5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

 

30 dni od dnia otwarcia ofert włącznie   

 

6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

a) Wykonawca może złożyć jedną ofertę

b) Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 

c) Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. 

d) Oferta musi być podpisana własnoręcznie

e) Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być parafowane lub podpisane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty powinny być parafowane lub podpisane przez Wykonawcę.

f) Oferty do niniejszego ogłoszenia należy złożyć  osobiście, w terminie do dnia 26.02.2018 do godziny 15.30 w Wydziale Edukacji przy ul.Zamkowej 5 w Rybniku, pocztą tradycyjną/kurierem na adres: Urząd Miasta Rybnika, 44-200 Rybnik, ul. B.Chrobrego 2  lub drogą elektroniczną (w postaci skanu wypełnionych i podpisanych dokumentów) na adres: edukacja.projekty@um.rybnik.pl z oznaczeniem  OFERTA NA TRANSPORT.

 

7. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY: 

W terminie do dnia 30.03.2018r. wybrany oferent otrzyma informację o przyjęciu oferty.

 

8. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu podmiotu z udziału w postępowaniu.