Dowóz uczniów do placówek oświatowych

Rodzice (opiekunowie prawni) uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą zawierać z Prezydentem Miasta umowę dotyczącą zwrotów kosztów przewozu dziecka do placówki oświatowej.

Umowa jest zawierana na rok szkolny na podstawie art. 39a ustawy Prawo oświatowe.  Do wniosku o zawarcie umowy należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną).

Zgodnie z art. 39a ust. 3 cenę jednostki paliwa na rok szkolny ustala rada gminy - ceny paliw w Rybniku zostaną ustalone na sesji Rady Miasta Rybnika w dniu 22 września 2022 r.  W związku z tym umowy będą zawierane po sesji rady miasta.

Wniosek o zawarcie umowy dotyczącej zwrotu kosztów przewozu dziecka do placówki oświatowej (pdf,157 KB)